પ્રવેશ માટે અરજીપત્ર / Admission Application

નોંધ : * માર્ક ફિલ્ડ ભરવાના ફરજીયાત છે. / Note : * Mark field is mandatory.


કયા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગો છો / Select the Standard / Stream *

વ્યક્તિગત માહિતી / Personal Information
સરનામું / Address
સંપર્ક માહિતી / Contact Information
+91
+91
બેંકની માહિતી / Bank Account Information
શૈક્ષણિક માહિતી / Education Information

Copyright © VIMLA VIDYALAYA -GADH. All rights reserved | Designed & Developed by : pCube Software Solution