પ્રવેશ માટે અરજીપત્ર / Admission Application

નોંધ : * માર્ક ફિલ્ડ ભરવાના ફરજીયાત છે. / Note : * Mark field is mandatory.


કયા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગો છો / Select the Standard / Stream *

વ્યક્તિગત માહિતી / Personal Information
સરનામું / Address
સંપર્ક માહિતી / Contact Information
+91
+91
બેંકની માહિતી / Bank Account Information
શૈક્ષણિક માહિતી / Education Information

નોંધ: આથી સર્વે વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે, જે વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી ઓનલાઈન પ્રવેશ મેળવવા માગે છે. તેઓ વર્ષ: 2019-2020 માં ધોરણ-12 પાસ કરેલું હોવું ફરજીયાત છે. વર્ષ: 2019-2020 માં ધોરણ-12 પાસ કરેલ હશે તેમનું જ ફોર્મ ઓનલાઈન ભરી શકાશે. વર્ષ: 2019-2020 પહેલા ધોરણ-12 પાસ કરેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ વિમલા વિદ્યાલય કાર્યાલયનો સંપર્ક કરવો.

Copyright © VIMLA VIDYALAYA -GADH. All rights reserved | Designed & Developed by : pCube Software Solution